Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sklené Teplice je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z (ďalej ako „ZVO")  a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Verejný obstarávateľ:      Obec Sklené Teplice
Sídlo:      č.161, 966 03 Sklené Teplice
Štatutárny zástupca:         Ing. Ľubomír Meliš- starosta obce
Tel.:  045/677 10 70
E-mail:  starosta@sklene-teplice.sk

  
  
Kontaktné osoby:       Ing. Ľubomír Meliš - starosta obce
Tel.:  045/677 10 70
E-mail:  starosta@sklene-teplice.sk
  
    
IČO:      00321001
Bankové spojenie:      VÚB banka, a.s.,  Žiar nad Hronom
IBAN:     SK02 0200 0000 0000 0
662 1422

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Obec Sklené Teplkice je povinná podľa ZVO zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5393

Obec Sklené Teplice vypracovala "  Smernicu o Verejnom obstarávaní“   , ktorá bližšie oboznamuje s pojmami vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri aplikácii ZVO na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby a definuje práva a povinnosti , konkrétnu zodpovednosť a  kompetencie, pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác a pri uzatváraní zmlúv. Ďalej táto smernica  predpisuje  jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a podporiť čestnú hospodársku súťaž.

Profil verejného obstrávania

- Nadlimitná zákazka

- Podlimitná zákazka

- Zákazky s nízkymi hodnotami

- Súhrnné štvrťročné správy


 
ÚvodÚvodná stránka