Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné osvetlenie

  • Verejné osvetlenie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené TepliceVytlačiť
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

osvetlenie

  • miesto realizácie projektu: Obec Sklené Teplice
  • názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

Predmetom predkladaného projektu je výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy v intraviláne obce Sklené Teplice. Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu 44 ks existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelno-technickými a ekonomickými vlastnosťami, výmenu výložníkov (umiestnenie pod vedenie NN), výmenu rozvádzača, a doplnenie sústavy verejného osvetlenia 26 svietidlami na hlavnej ceste III. triedy č. 2498.

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

  • názov a sídlo prijímateľa: Obec Sklené Teplice, 966 03 Sklené Teplice č. 161
  • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizcie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100znakov pre každú aktivitu)    
Aktivita 1: Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného osvetlenia obce 07/2015 06/2016
Aktivita 2: Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy 12/2015 12/2015
Podporné aktivity    
Riadenie projektu 07/2015 06/2016
Publicita a informovanosť 07/2015 06/2016
Začatie práv na projekte 07/2016  
Ukončenie prác na projekte   06/2016

 

  • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 

 

  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

  • výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 33 612,98 EUR

 

 


 
 

Modernizácia verejného osvetleniaVytlačiť
 

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI SKLENÉ TEPLICE

 

Obec  Sklené Teplice už v II. polroku 2015 začala s prípravnými prácami projektu pre modernizáciu verejného osvetlenia v rámci prioritnej osi 2-Energetika, opatrenie 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti a samozrejme zvýšenie intenzity verejného osvetlenia najmä popri ceste III. triedy č. 2498, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky vo večerných hodinách.  Prípravné práce zahŕňali verejné obstarávanie, vypracovanie svetlo-technickej štúdie, projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na samotnú realizáciu projektu.

V mesiaci december 2015 bolo vymenených 44 ks kompaktných svietidiel za LED svietidlá a doplnených 26 ks LED svietidiel. V tomto období prebehlo aj svetlo-technické meranie modernizovaného verejného osvetlenia v našej obci, čím bolo overené, že osvetlenie spĺňa všetky stanovené normy .

Ako už bolo na začiatku uvedené, projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom  z fondov Európskeho spoločenstva vo výške 33 613,06 EUR. Celková náklady na realizáciu projektu predstavujú 36 898,8EUR.

 

Pôvodný stav:

 

Nový stav:


 
 
ÚvodÚvodná stránka